amedia

ABC Design

ABC Design » Người ở, em về

20-06-2017 12:04:10

Người ở, em về

Người ở, em về, bài của Diễm Trang đăng trên The Saigon Times, link: http://www.thesaigontimes.vn/123514/Nguoi-o-em-ve.html.

Đọc thêm: Người ở, em về


ABC Design » Nghệ thuật thị giác

26-03-2015 23:31:16

Nghệ thuật thị giác

Như Huy lược dịch từ chương 3, thực hành của chủ nghĩa hiện đại (the practice of modernism), trong cuốn Các chủ đề nghệ thuật, tạo ra nghệ sĩ trong đại học Mỹ (Art subjects, making artists in the american university), của Howard Singerman, University

Đọc thêm: Nghệ thuật thị giácA.M.C STUDIO

Lượt xem

  • Đang xem:
  • Tổng lượt xem: