amedia

QUY HOẠCH

QUY HOẠCH » Quy hoạch đô thị

16-12-2013 15:46:51

Quy hoạch đô thị

Trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, có hai vấn đề cần được đặt ra một cách khẩn trương, và cần có những giải đáp cụ thể, đó là:

Đọc thêm: Quy hoạch đô thị


QUY HOẠCH » Quyết liệt dời các ĐH, CĐ ra ngoại thành

16-12-2013 15:45:10

Quyết liệt dời các ĐH, CĐ ra ngoại thành

Bộ Giáo dục quyết liệt thúc các trường ĐH, CĐ di dời ra ngoại thành, mở rộng diện tích theo tiêu chuẩn 1.000 sinh viên/ha.

Đọc thêm: Quyết liệt dời các ĐH, CĐ ra ngoại thành