amedia

KIẾN TRÚC

KIẾN TRÚC » Cầu cho người đi bộ bắc ngang sông Dragon King Harbor của NEXT Architects

10-01-2014 22:29:14

Cầu cho người đi bộ bắc ngang sông Dragon King Harbor của NEXT Architects

Chương trình mở rộng Dragon King Harbor River là một đồ án quy hoạch quy mô nhằm tái tạo lại đời sống dân cư ở quận Meixi Lake, thành phố Changsha.

Đọc thêm: Cầu cho người đi bộ bắc ngang sông Dragon King Harbor của NEXT Architects